Opret konto

Få adgang til automatisering af kunderejser og produktion af data - opret en konto her!

Læs venligst brugeraftalen under formularen igennem før du opretter en profil.
Effecttracker.com kan ikke bruges, hvis du ikke kan acceptere aftalen.

Logininformation

Kontoinformation

Aftale om rettigheder og pligter ved brug af Effecttracker.com

B2Bdialog ved KENNETH CHRISTIANSEN HOLDING ApS cvr: 29394059 er indehaver af alle rettigheder til Effecttracker.com, og hvad der i øvrigt måtte blive leveret som led i den indgåede aftale, herunder ophavsret, og alle andre immaterielle rettigheder. Kunden opnår ikke i medfør af aftalen nogen rettigheder til Effecttracker.com, bortset fra den i aftalen udtrykkeligt anførte funktionalitet.
Kunden tildeles en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Effecttracker.com. Effecttracker.com tilgås og anvendes ved brug af brugernavn og password. Kunden kan selv frit ændre kontoinformationer. Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af adgangsoplysningerne for at sikre, at de alene benyttes med henblik på Kundens brug af Effecttracker.com.
Effecttracker.com har ret til at tilbyde yderligere services og funktionalitet i systemet ud over den aftalte standardfunktionalitet. Effecttracker.com må tage separat betaling for dette. Ved aftalens indgåelse leveres programmering af Acto A/S.

Sikkerhed
Effecttracker.com bestræber sig på, at Effecttracker.com drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god IT skik, som udstukket af Dansk IT. Effecttracker.com udleverer på Kundens forespørgsel dokumentation om sikkerhedsniveauet for hele Løsningen - herunder eksterne leverandører.
Effecttracker.com anvender et sikkerhedsniveau i forhold til beskyttelse af ikke følsomme persondata leveret af Composite Hosting. Retningslinjerne er reguleret i Bilag 1 om ”HOSTING AGREEMENT” nederst i dette dokument.

Force majeure
Parterne er ikke ansvarlige for misligholdelse af Aftalen, skader eller tab for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, herunder bl.a. strejker og lockout, krig eller terror, vandskade, handelsrestriktioner, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, telekommunikationssvigt, brand, strømbrud, strømsvigt, oversvømmelse, lynnedslag, unormale vejrforhold eller anden force majeure.

Effecttracker.com kan undtagelsesvist lukke helt eller delvist for adgang til Effecttracker.com, hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Effecttracker.com vil i rimelig tid varsle en lukning for adgangen til Effecttracker.com. Dette aftales med Kunden, så Kunden oplever mindst muligt udfald, medmindre konkrete sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige forhold nødvendiggør en uvarslet lukning.

Driftstid
Effecttracker.com kan anvendes 24/7/365 – dvs. alle kalenderdage i året. Retningslinjerne er reguleret i Bilag 1 om ”HOSTING AGREEMENT” nederst i dette dokument.

Service og support
Kunden kan rette henvendelse vedrørende til Effecttracker.com i tidsrummet mandag – fredag kl. 8.00–17.00 på tlf. 21 65 69 73. I industriferier kan der forekomme længere svartider, hvor forespørgsler senest besvares inden for 24 timer.
Foruden telefonisk kontakt kan der tages kontakt til Effecttracker.com hotline service via mail på kenneth@b2bdialog.dk.
Effecttracker.com bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 2 timer efter modtagelse af kundens henvendelse.
Persondatabehandling

Effecttracker.com behandler ikke-følsomme personoplysninger på vegne af Kunden. Effecttracker.com handler ved en sådan persondatabehandling alene efter instruks fra Kunden.
B2Bdialog skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Effecttracker.com skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Kundedata, der er gemt i løsningen fjernes fra serveren, og kan ikke genskabes når en kampagne slettes.

Datapolitik
Kundedata og Kundens egne lister eller produktdata brugt i Effecttracker.com betragtes som Kundens ejendom. På kundens anmodning kan data indlæses fra og/eller udtrækkes til kunden selv.

Fakturering
Kunden skal betale et vederlag som angivet ved aftalens indgåelse, herunder et løbende vederlag, der faktureres forud for 3 måned ad gangen.

Effecttracker.com kan ændre fastsatte priser med virkning for en ny Tegningsperiode, såfremt der gives skriftlig meddelelse (herunder pr. e-mail) til kunden herom senest 3 måneder før ændringen træder i kraft. Såfremt Kunden ikke kan acceptere de nye priser, kan kunden opsige aftalen.

Fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturaens modtagelse, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påløber en månedlig tilskreven rente fra forfaldstidspunktet med den i renteloven fastsatte rente. Eventuelle krav mod Effecttracker.com kan ikke modregnes i forfaldne beløb.

Ansvar
Effecttracker.com er et standardprodukt, der leveres, som det er og forefindes, og indeholder ikke herudover særlige funktioner, som Effecttracker.com indestår for. Effecttracker.com står inde for at data opbevares forsvarligt.

Effecttracker.com kan ikke gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, eller tab i forbindelse med krav rejst af tredjemand vedrørende licensejerens brug af data opsamlet af- eller opbevaret i Effecttracker.com, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen.
Skulle Effecttracker.com til trods for ovenstående blive erstatningsansvarlig, er Effecttracker.com’s ansvar altid begrænset til det beløb, som Kunden har betalt i forbindelse med anvendelsen af Effecttracker.com inden for et år forud for erstatningskravets opståen.

Såfremt der opstår systemfejl, som påfører Kunden tab af kundedata, afholder Effecttracker.com omkostningerne til reetablering af data.

Opsigelse og misligholdelse
Aftalen har 1 måneds binding og forlænges løbende automatisk, medmindre den opsiges. Kunden kan ugrundet opsige Aftalen med skriftligt varsel. Opsigelsen skal senest ske d. 20 i måneden før samarbejdets ophør.
Ved ophævelse på grund af Effecttracker.com’s væsentlige misligholdelse, eller hvis Aftalen opsiges af Effecttracker.com, vil der ske en forholdsmæssig refusion af eventuelle forudbetalinger.
Såfremt kunden ønsker at reklamere over en fejl i Effecttracker.com, skal dette gøres hurtigst muligt

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne, der ikke kan løses i mindelighed, og som måtte udspringe af denne Aftale, skal afgøres i henhold til dansk ret ved Effecttracker.com’s til enhver tid værende hjemting.

BILAG 1: HOSTING AGREEMENT (KOPI FRA COMPOSITE HOSTING) READ THIS HOSTING AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CLICKING THE “ACCEPT”/”CONFIRM” BUTTON. THIS AGREEMENT SHALL COMMENCE UPON THE CUSTOMER’S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT BY CLICKING THE “ACCEPT”/”CONFIRM” BUTTON AND IS EFFECTIVE UNTIL TERMINATED IN ACCORDANCE WITH THIS CLAUSE.
THIS HOSTING AGREEMENT ("AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR, IF PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED BY OR FOR AN ENTITY, AN ENTITY) AS THE CUSTOMER REFFERED TO AS THE
(“CUSTOMER” OR “YOU”) AND COMPOSITE A/S, NYGAARDSVEJ 16, DK-2100 COPENHAGEN. DENMARK REFFERED TO AS THE (“PROVIDER” OR “WE”)
IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, YOU SHOULD CLICK THE “CANCEL” BUTTON.
This agreement replaces any previously agreed arrangements.
1.1 HOSTING PRODUCT
The hosting product related to this agreement is specified on the PROVIDER’s website and on the CUSTOMER’s invoice when purchasing.
Prices for extra storage, traffic, CPU etc. are set out on the PROVIDER’s website.
1.2 HOSTNG ENVIRONMENT
The hosting environment is located in a locked, cooled and fireproofed datacenter.
1.3 UPTIME GUARANTEE
The PROVIDER ensures that 24-hour access exists all days of the year to the CUSTOMER's server via the Internet.
The PROVIDER guarantees a 99% uptime during this timeframe.
A lack of availability of the hosting offering due to the following conditions shall NOT be calculated as downtime:
- Operational hindrances in the CUSTOMER’s systems
- Operational hindrances that the CUSTOMER is responsible for
- External disturbances (electrical, public datanets etc.)
- Noncritical issues, such as minor functionality errors.
- System shutdown, in accordance with planned and properly announced maintenance windows.
1.4 BACKUP
Daily backups are made of website files and data. The CUSTOMER can restore files from backups by contacting the PROVIDER.
1.5 MONITORING
The server is monitored 24x7x365 to verify that the web service is running and the server is pingable.
1.6 SUPPORT
Support requests in the form of helping to restart services are provided by the PROVIDER during normal office hours (09:00-16:00 CET). The support is charged according to the prices set out on the PROVIDER’s website.
1.7 OPERATIONS
The PROVIDER provides a hosting setup available with a public IP address. All hardware is owned by the PROVIDER. The PROVIDER installs Windows Server and is responsible for the operation and maintenance of Windows and IIS. Relevant updates for Windows Server and other server software are made by the PROVIDER.
1.8 SECURITY
The PROVIDER is obliged to, by appropriate means, ensure that no unauthorized access to the CUSTOMER’s servers is made.
1.9 PRIVACY
The CUSTOMER is obliged to ensure that the transfer of data to the CUSTOMER’s systems does not conflict with the law regarding the handling of personal data according to Danish law.
The PROVIDER takes the necessary security precautions to ensure that the CUSTOMER’s data are not lost or degraded, or that they are disclosed to unauthorized persons, abused, or otherwise handled in discordance with the laws regarding the handling of personal data.
1.10 CONFIDENTIALITY The PROVIDER and his employees must observe absolute silence with regard to any information relating to the CUSTOMER or third party relationship, on which the PROVIDER comes to the knowledge through this contractual relationship. This does not include information that is already publicly known or conditions intended to come to the knowledge of third parties. The CUSTOMER is imposed an equivalent obligation with respect to the PROVIDER’s information.
1.11 LIABILITY AND LIMITATION OF LIABILITY The PROVIDER’s liability will be according to Danish law. The PROVIDER's liability does not include indirect losses of any kind, such as loss of profits, loss of goodwill or the like. There shall be no compensation for loss of or damage to data.
The PROVIDER is also not liable for deficiencies that do not relate to the solution, but to outside influences, including but not limited to, other programs, failure of communication lines, and a third party's abuse of the solution. The PROVIDER is also not responsible for the integration or interaction between the solution and the CUSTOMER or its other suppliers’ IT environment and organization.
1.12 TERMINATION AND BREACH OF CONTRACT
Either Party may at any time in writing, and with three months' prior notice to the end of a payment term, terminate this agreement.
1.13 PAYMENT CONDITIONS
Payment for hosting and Services shall be at prices and under terms stated on the PROVIDER’s website, as otherwise stated by Composite from time to time. All prices are exclusive of taxes (VAT or otherwise), which may or may not be added to the price, depending on applicable law and the legal residence of the Customer.
Payment shall always be made in advance for the entire subscription period unless specifically agreed otherwise.
BY ACCEPTING THIS AGREEMENT THE CUSTOMER ACCEPTS THAT THE PROVIDER DOES NOT REFUND ANY FEE IF THE HOSTING SERVICE IS ACTIVATED OR TAKEN INTO USE AND ONCE THE FEE PAYMENT IS MADE TO THE PROVIDER THE CUSTOMER WILL HAVE NO RECOURSE FOR RECEIVING A REFUND OF ANY PART OF THE HOSTING FEE. Approximately every 6 months the PROVIDER will calculate the average usage (traffic, storage etc.) and adjust the fee according to the prices set out on the PROVIDER’s website.
1.14 FORCE MAJEURE
If this Agreement’s compliance is fully or partially prevented or significantly impeded by circumstances outside the control of the parties and the party not reasonably should have foreseen this at the conclusion of the contract or should have avoided or overcome, then duties are suspended to the extent relevant to the circumstances and for the time in which the circumstances are in effect.
1.15 GOVERNING LAW AND VENUE
This Agreement is governed by Danish law and any disputes relating to the Agreement shall be settled by the ordinary courts in the PROVIDER’s domicile.