Opret konto

Få adgang til automatisering af kunderejser og produktion af data - opret en konto her!

Læs venligst brugeraftalen under formularen igennem før du opretter en profil.
Effecttracker.com kan ikke bruges, hvis du ikke kan acceptere aftalen.

Logininformation

Kontoinformation

Aftale om rettigheder og pligter ved brug af Effecttracker.com

B2Bdialog ved KENNETH CHRISTIANSEN HOLDING ApS cvr: 29394059 er indehaver af alle rettigheder til Effecttracker.com, og hvad der i øvrigt måtte blive leveret som led i den indgåede aftale, herunder ophavsret, og alle andre immaterielle rettigheder. Kunden opnår ikke i medfør af aftalen nogen rettigheder til Effecttracker.com, bortset fra den i aftalen udtrykkeligt anførte funktionalitet.
Kunden tildeles en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Effecttracker.com. Effecttracker.com tilgås og anvendes ved brug af brugernavn og password. Kunden kan selv frit ændre kontoinformationer. Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af adgangsoplysningerne for at sikre, at de alene benyttes med henblik på Kundens brug af Effecttracker.com.
Effecttracker.com har ret til at tilbyde yderligere services og funktionalitet i systemet ud over den aftalte standardfunktionalitet. Effecttracker.com må tage separat betaling for dette. Ved aftalens indgåelse leveres programmering af Acto A/S.

Sikkerhed
Effecttracker.com bestræber sig på, at Effecttracker.com drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god IT skik, som udstukket af Dansk IT. Effecttracker.com udleverer på Kundens forespørgsel dokumentation om sikkerhedsniveauet for hele Løsningen - herunder eksterne leverandører.
Effecttracker.com anvender et sikkerhedsniveau i forhold til beskyttelse af ikke følsomme persondata leveret af Composite Hosting. Retningslinjerne er reguleret i Bilag 1 om ”HOSTING AGREEMENT” nederst i dette dokument.

Force majeure
Parterne er ikke ansvarlige for misligholdelse af Aftalen, skader eller tab for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, herunder bl.a. strejker og lockout, krig eller terror, vandskade, handelsrestriktioner, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, telekommunikationssvigt, brand, strømbrud, strømsvigt, oversvømmelse, lynnedslag, unormale vejrforhold eller anden force majeure.

Effecttracker.com kan undtagelsesvist lukke helt eller delvist for adgang til Effecttracker.com, hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Effecttracker.com vil i rimelig tid varsle en lukning for adgangen til Effecttracker.com. Dette aftales med Kunden, så Kunden oplever mindst muligt udfald, medmindre konkrete sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige forhold nødvendiggør en uvarslet lukning.

Driftstid
Effecttracker.com kan anvendes 24/7/365 – dvs. alle kalenderdage i året. Retningslinjerne er reguleret i Bilag 1 om ”HOSTING AGREEMENT” nederst i dette dokument.

Service og support
Kunden kan rette henvendelse vedrørende til Effecttracker.com i tidsrummet mandag – fredag kl. 8.00–17.00 på tlf. 21 65 69 73. I industriferier kan der forekomme længere svartider, hvor forespørgsler senest besvares inden for 24 timer.
Foruden telefonisk kontakt kan der tages kontakt til Effecttracker.com hotline service via mail på kenneth@b2bdialog.dk.
Effecttracker.com bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 2 timer efter modtagelse af kundens henvendelse.
Persondatabehandling

Effecttracker.com behandler ikke-følsomme personoplysninger på vegne af Kunden. Effecttracker.com handler ved en sådan persondatabehandling alene efter instruks fra Kunden.
B2Bdialog skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Effecttracker.com skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Kundedata, der er gemt i løsningen fjernes fra serveren, og kan ikke genskabes når en kampagne slettes.

Datapolitik
Kundedata og Kundens egne lister eller produktdata brugt i Effecttracker.com betragtes som Kundens ejendom. På kundens anmodning kan data indlæses fra og/eller udtrækkes til kunden selv.

Fakturering
Kunden skal betale et vederlag som angivet ved aftalens indgåelse, herunder et løbende vederlag, der faktureres forud for 3 måned ad gangen.

Effecttracker.com kan ændre fastsatte priser med virkning for en ny Tegningsperiode, såfremt der gives skriftlig meddelelse (herunder pr. e-mail) til kunden herom senest 3 måneder før ændringen træder i kraft. Såfremt Kunden ikke kan acceptere de nye priser, kan kunden opsige aftalen.

Fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturaens modtagelse, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påløber en månedlig tilskreven rente fra forfaldstidspunktet med den i renteloven fastsatte rente. Eventuelle krav mod Effecttracker.com kan ikke modregnes i forfaldne beløb.

Ansvar
Effecttracker.com er et standardprodukt, der leveres, som det er og forefindes, og indeholder ikke herudover særlige funktioner, som Effecttracker.com indestår for. Effecttracker.com står inde for at data opbevares forsvarligt.

Effecttracker.com kan ikke gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, eller tab i forbindelse med krav rejst af tredjemand vedrørende licensejerens brug af data opsamlet af- eller opbevaret i Effecttracker.com, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen.
Skulle Effecttracker.com til trods for ovenstående blive erstatningsansvarlig, er Effecttracker.com’s ansvar altid begrænset til det beløb, som Kunden har betalt i forbindelse med anvendelsen af Effecttracker.com inden for et år forud for erstatningskravets opståen.

Såfremt der opstår systemfejl, som påfører Kunden tab af kundedata, afholder Effecttracker.com omkostningerne til reetablering af data.

Opsigelse og misligholdelse
Aftalen har 1 måneds binding og forlænges løbende automatisk, medmindre den opsiges. Kunden kan ugrundet opsige Aftalen med skriftligt varsel. Opsigelsen skal senest ske d. 20 i måneden før samarbejdets ophør.
Ved ophævelse på grund af Effecttracker.com’s væsentlige misligholdelse, eller hvis Aftalen opsiges af Effecttracker.com, vil der ske en forholdsmæssig refusion af eventuelle forudbetalinger.
Såfremt kunden ønsker at reklamere over en fejl i Effecttracker.com, skal dette gøres hurtigst muligt

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne, der ikke kan løses i mindelighed, og som måtte udspringe af denne Aftale, skal afgøres i henhold til dansk ret ved Effecttracker.com’s til enhver tid værende hjemting.